การเขียนโปรแกรม(ภาษาปาสคาล)
(MD001)

การเขียนโปรแกรมขั้นสูง ภาษาปาสคาล ม.4