การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 1 (HTML) (ครูปวีณ สุวรรณรัตน์)
(ง31204)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา
hypertext
markup Language (HTML)โครงสร้างของการเขียน HTML ประเภทของ TAG คำสั่งการพิมพ์ การจัดและการแต่ง
ข้อความการบรรจุภาพ การสร้างตาราง การเชื่อมโยงหน้า การจัดสร้างเฟรม
การใส่เทคนิคพิเศษด้วย
DHTMLการขอพื้นที่เว็บไซต์และการ Upload
เว็บเพจ