คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1(ม.4) (นายกฤตภาส วงศ์ใหญ่)
(M31101)

    ซตมีหลายชนิด ได้แก่เซตว่าง เซตจำกัด
เซตอนันต์ และเอกภพสัมพัทธ์ เซตแต่ละชนิดต่างก็มีสมบัติเฉพาะไม่เหมือนกัน
เซตที่เท่ากันนั้นจะต้องมีสมาชิกทุกตัวภายในเซตเหมือนกัน

การให้เหตุผลคือการนำเอาข้อความหรือเหตุการณ์ตั้งแต่หนึ่งข้อความหรือหลายข้อความมาเป็นเหตุและมีข้อความที่สัมพันธ์กับข้อความเหล่านั้นอยู่หนึ่งข้อความมาเป็นข้อสรุป