ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 (ครูปิยภัทธ์ ศักดิ์ศิริวิวัฒนา)
(อ21101)

การสนทนาการอ่านและการเขียนบอกทิศทางเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเป็นทักษะพื้นฐานในการสื่อสารที่ซับซ้อนผู้เรียนจำเป็นต้องศึกษาคำศัพท์สำนวนตลอดจนโครงสร้างทางภาษาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถสื่อสารได้มีประสิทธิภาพ