กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ม.4 (ครูวราพร พุ่มโพธิ์ทอง)
(ส.30203)

คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษา
วิเคราะห์ ความสำคัญและลักษณะของกฎหมาย ประเภทศักดิ์ของกฎหมาย
กระบวนการตรากฎหมาย รัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ของปวงชนชาวไทย
การใช้อำนาจอธิปไตย องค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด ทรัพย์
ครอบครัวและมรดก กฎหมายอาญาเกี่ยวกับลักษณะของกฎหมายอาญา
กฎหมายอื่นที่ควรรู้ประกอบด้วยกฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการรับราชการทหาร และกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม
และกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหา