ดนตรีไทยปฎิบัติตามถนัด 1 (ครูวนิดา ชีพสมุทร)
(ศ 31217)

คำอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม)

รายวิชาเพิ่มเติมดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 รหัสวิชา ศ 31217กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ระดับช่วงชั้นที่ 3ปีที่ 1เวลา 80 ชั่วโมงจำนวน 0.2 หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติสังคีตกวีและวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีไทย ส่วนประกอบ หลักกลไก การกำเนิดเสียง ระดับเสียงของเครื่องดนตรี หน้าที่การบรรเลงของเครื่องดนตรีในวงดนตรีไทย

แนวคิดและปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีไทย หลักและวิธีการอ่านโน้ตเพลงไทย หลักการใช้และวิธีการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีไทยหลักและเทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย การฝึกปฏิบัติตามหลักการและเทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย การฝึกบรรเลงเพลงไทยในอัตราจังหวะชั้นเดียว สองชั้นและสามชั้นสามารถบรรเลงดนตรีไทยที่ถนัดได้ทั้งเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการบรรเลงและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ได้รับจากผลงานเพลงประเภทเพลงเกร็ดและเพลงเถาสองจังหวะ การวิเคราะห์รูปแบบและองค์ประกอบของบทเพลงประเภทเพลงเกร็ด

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า รักและภาคภูมิใจ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกของชาติ สามารถบรรเลงดนตรีไทยได้อย่างไพเราะและนำไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆในชีวิตประจำวันได้