วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 (ครูยอแสง ประทุม)
(ว21101)

ศึกษา
วิเคราะห์ ความหมายของวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร ลักษณะสําคัญของ
นักวิทยาศาสตร
เครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตร ผลของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถานะของสาร 
ปัจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนสถานะ
ผลของความรอนที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของสาร การถายโอนพลังงาน
ความรอน
การจัดกลุมสารตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค การละลายของสารในตัวทําละลาย
ความเขมขนของสารละลาย
พลังงานกับการละลายของสาร ปจจัยที่มีผลตอการละลาย สมบัติของ
สารละลายกรดและสารละลายเบส pH ของสารละลายกรดและเบส
กรดและเบสในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้โดย
ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูลและการ
อภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด
ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ 
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม