ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 (ครูธัญทิพา โกสัลล์วัฒนา)
(ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 (ครูธัญทิพา โกสัลล์วัฒนา))

ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกทักษะการอ่าน
การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
โดยฝึกทักษะเกี่ยวกับการอ่าน ตีความ แปลความ และขยายความ ตอบคำถาม
คาดคะเนเหตุการณ์เรื่องที่อ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล 
ฝึกทักษะการเขียนบันเทิงคดี  และประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่าง
ๆ ฝึกทักษะการพูดสรุปแนวคิด แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องที่ฟังและดู
พูดในโอกาสต่างๆ และศึกษาเกี่ยวกับระดับของภาษา อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ  แต่งบทร้อยกรองประเภทฉันท์

        วิเคราะห์วิถีไทยประเมินค่า
ความรู้และข้อคิดจากวรรณคดีวรรณกรรมเรื่อง ขุนช้างขุนแผน

สามัคคีเภทคำฉันท์ ไตรภูมิพระร่วง
ท่องจำบทอาขยานที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

          โดยใช้กระบวนการอ่าน
เพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้กระบวนการฟัง การดู และการพูด รวมทั้งสามารถเลือกฟังและดู
และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย
การเปลี่ยนแปลงของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษาวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน 
มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด