ภาษาไทยม.1 (นางนฤมล กิจสกุณี)
(Thai 1)

ฝึกทักษะการอ่าน
การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมโดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงการอ่านจับใจความการอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ
การอ่านหนังสือตามความสนใจฝึกทักษะการคัดลายมือการเขียนสื่อสารเขียนบรรยายประสบการณ์
เขียนเรียงความ เขียนย่อความ เขียนแสดงความคิดเห็น
การเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ การเขียนรายงาน การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้
ความคิดอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู
พูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าว พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า
และศึกษาลักษณะของเสียงในภาษาไทย
การสร้างคำประสม คำซ้ำ คำซ้อน และคำพ้อง วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำ
ความแตกต่างของภาษาพูด
และภาษาเขียน การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี
11จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

       วิเคราะห์ ประเมินค่า
และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง นิราศภูเขาทอง โคลงโลกนิติ สุภาษิต พระร่วง
กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
และนิทาน พื้นบ้าน ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

       โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต กระบวน
การเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดู
และ
พูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย
การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา
วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่าง
เห็นคุณค่านำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน
มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด