ศิลปะ1
(ศ31101)

วงดนตรีที่ไพเราะให้อารมณ์ความรู้สึก
เกิดสุนทรียภาพซึ่งเกิดจากการใช้เครื่องดนตรีมาบรรเลง
ผสมผสานกลายเป็นวงดนตรีประเภทต่างๆ
การเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย จะช่วยให้
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีได้อย่างถูกวิธีและสามารถชมดนตรีได้อย่างมีความสุข