ภาษาจีน( ม.2)
(ch20203)

วิชาภาษาจีน เป็นวิชาที่มีความสำคัญในการสื่อสาร และเป็นภาษาที่สาม ที่จะทำให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจ คำศัพท์ บทสนทนาในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้