สุขศึกษา3 (ม.5) (นายอุทัย ริมชลา)
(พ32101)

ศึกษาวิเคราะห์

อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรม ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต ค่านิยมในเรื่องเพศ  ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ เลือกใช้แนวทางในการเลือกใช้ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการต่อรอง ทักษะการปฏิเสธ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง
และแก้ปัญหาเรื่องเพศ และครอบครัว

วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียน หรือเยาวชนในชุมชน และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยนำกระบวนการสืบค้นข้อมูล การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม แสดงบทบาทสมมุติ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ แสดงออกถึงความรักความเอื้ออาทร ความเข้าใจในอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ การดำเนินชีวิต และวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม