ภาษาไทย ม.3
(Thai)

๑)การอ่านออกเสียงทำนองเสนาะนิทานคำกลอน
๒)ความหมายของคำศัพท์เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
๓)นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
๔)การวิเคราะห์เนื้อหาของนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
๕)การวิเคราะห์และบอกลักษณะตัวละครสำคัญจากเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ