ภาษาไทย (ม.2)
(thaim2)

สรุปความ
จับประเด็นสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู 
วิเคราะห์ความเชื่อถือจากการฟัง
และดูสื่อโฆษณาและข่าวสารประจำวันอย่างมีเหตุผล 
วิเคราะห์
วิจารณ์การใช้น้ำเสียงกิริยาท่าทาง ถ้อยคำของผู้พูดอย่างมีเหตุผล และ
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการฟังและดู