ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5 (ครูยุวดี แก้วสอน)
(อ32101)

จุดหมายรายวิชา เพื่อให้นักเรียน

 1. เข้าใจน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง คำบรรยาย คำแนะนำ
สารสนเทศ
  และคู่มือต่าง

2. อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน

3. เข้าใจ ตีความ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่เป็นความเรียง
และไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ ถ่ายโอนเป็นข้อความที่ใช้ถ้อยคำของตนเอง

4.
เข้าใจ ตีความ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ
สารคดี บันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออีเล็กโทรนิกส์

5.
ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและสามารถดำเนินการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

6. ใช้ภาษาแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ เสนอบริการแก่ผู้อื่น เจรจาต่อรอง
และวางแผนในการเรียน  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

7. ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล
อธิบาย แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหา เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชุมชน และสังคม สร้างองค์ความรู้โดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษา
และผลจากการฝึกทักษะต่างๆ รวมทั้งการวางแผนในการเรียนและอาชีพ

8.
ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต พร้อมทั้งให้เหตุผล  โดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษา
และผลจากการฝึกทักษะต่าง ๆ  รวมทั้งแสวงหา
วิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตนเอง

9. นำเสนอข้อมูล
เรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ และเหตุการณ์ หรือเรื่องทั่วไป

10.
นำเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ กิจกรรม
สินค้าในท้องถิ่นของตนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

11.
นำเสนอความคิดเห็นที่มีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ กิจกรรม สินค้าในท้องถิ่นของตนด้วยวิธีที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพ

12.
นำเสนอบทกวี หรือบทละครสั้น โดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษาด้วยความเพลิดเพลิน

13.
ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

14.
แสดงความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม 
ประเพณี และความเป็นอยู่เจ้าของภาษา

15.
เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคำ วลี
สำนวนประโยค และข้อความที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และนำไปใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ

16.
เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา
และนำไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ

17.
เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้
การเข้าสู่สังคมและอาชีพ

18.
เห็นคุณค่าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

19.
ตระหนักในคุณค่าของภาษาแลวัฒนธรรมที่เรียนและนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษ และวัฒนธรรมมาประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง
ครอบครัว ชุมชนและสังคม

20. วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสาระภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

21. ใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

22.
อภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ๆ เป็นภาษาอังกฤษ

23.
ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ ในสถานศึกษาและชุมชนด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อน

24.
ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ กับบุคคลในสถานศึกษาและชุมชน

25.
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการทำงาน สมัครงานและประกอบอาชีพรวมทั้งการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในสถานการณ์จำลองและ
/หรือสถานการจริง

26.
ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขโดยรู้จัก ควบคุมตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

27.
ใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาต่อและ
/หรือด้านอาชีพ

28. ใช้ภาษาอังกฤษเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศชาติในการสร้างความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ และการแข่งขันในสังคมโลก

คำอธิบายรายวิชา

 ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง
คำอธิบาย อ่านออกเสียงข้อความถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆจับใจความสำคัญ
วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ
ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ  เลือกและใช้คำขอร้อง และให้คำแนะนำ  พูดและเขียนเสนอและให้ความช่วยเหลือ
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น
พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจ  พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ  แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม
ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก เลือกใช้ภาษาน้ำเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส
และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
  อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ
และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษาเข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค
สำนวนคำพังเพย และสุภาษิตของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
  วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต
ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
 
ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
 และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน  ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน 
ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ