คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เทอม ๑
(Math002)

อัตราส่วน
เป็นความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกันหรือ
ต่างหน่วยกันก็ได้