สังคมศึกษา5 (ม.6) (ครูนิรันต์ คายเซ่า)
(ส33101)

ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย ผลงานของบุคคลสำคัญของไทยและต่างประเทศ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือ กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย บุคคลสำคัญของไทยและต่างประเทศตลอดจนช่วยกันหาแนวทาง
ปัจจัยที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน รวมถึงเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านต่าง ๆ เห็นคุณค่า  และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยที่มีส่วนสร้างสรรค์และพัฒนาชาติไทย