ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 3
(T23101)

 ภาษาไทยมีความสำคัญในการพัฒนาทักษะการพูด การฟัง ดู การอ่าน การเขียน หลักภาษาและการใช้ภาษา และวรรณกรรมและวรรณคดี