การปลูกไม้ประดับ (ครูสุรพล ประทุมยศ)
(ง30244)

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์
หลักการวิชาการ ขั้นตอนการทำงาน การวางแผนงานตลาดไม้ประดับในท้องถิ่น
ฝึกปฏิบัติเป็นแนวทางการปลูกไม้ประดับที่ถูกวิธี 
ตามกระบวนการผลิต ระยะเวลาและข้อตกลงที่กำหนด ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ 
การใช้เทคโนโลยีดูแลไม้ประดับ และสร้างสรรค์พัฒนางานอาชีพ การปลูกไม้ประดับ
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจสืบค้นข้อมูล  ข้อมูลและการอภิปราย วัดผลประเมินผลด้วยวิธีหลากหลายตามสภาพจริง
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ มีทักษะ มีประสบการณ์ในอาชีพการปลูกไม้ประดับ  มีคุณธรรมเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพการปลูกไม้ประดับ