ดนตรีสากล-ขับร้องสากล (ม5) (นายปกรณ์ แสงมณีธนิตกุล)
(ศ32221)

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยุคสมัยของดนตรีตะวันตก
ดนตรีสากล วงดนตรี เครื่องดนตรี หลักการขับร้องเบื้องต้น ฝึกการขับร้องเพลงไทย
และเพลงสากล

                โดยใช้กระบวนการ
การบรรยาย อธิบาย สาธิต ฝึกปฏิบัติบทเพลง ประเมิน การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์
วิจารณ์ และการบำรุงรักษา

                เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้