วิทยาศาสตร์ 5
(วิทยาศาสตร์ 5 ของครูมานะ ชาติเสนา)

ศึกษาโครโมโซม
ยีน  ดีเอ็นเอ
  การการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  โรคทางพันธุกรรม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  ผลของความหลากหลายทางชีวภาพ  องค์ประกอบในระบบนิเวศ  การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ  วัฏจักรของสาร  ขนาดประชากร  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  การแก้ปัญหาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  การวิเคราะห์ 
การอธิบาย  การอภิปราย
และการทดลอง  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด 
ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
มีความสามารถในการตัดสินใจ 
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มีจิตวิทยาศาสตร์ 
และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
มีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม