อังกฤษรอบรู้ 1 ( T. Ekdanai Thanyawisit)
(EN001)

 เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษที่หลากหลาย  สอดคล้องกับเหตุการณ์ทางสังคมตามความสนใจ  และความสนใจของผู้เรียน  สามารถสรุปและนำเสนอความรู้ใหม่เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 
โดยมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้อย่างอิสระและทันเหตุการณ์