เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT M2)

ศึกษาหลักการทำงานของซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ  ได้แก่ 
ซอฟต์แวร์ระบบ 
ประกอบด้วยระบบปฏิบัติ 
โปรแกรมแปลภาษา 
โปรแกรมอรรถประโยชน์ 
และใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการทำงาน 
เช่น  การบีบอัดข้อมูล  ขยายข้อมูล 
การโอนย้ายข้อมูล 
การตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ 
และซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงาน 
โปรแกรมในการคำนวณและการจัดเรียงข้อมูล 
โปรแกรมช่วยในการค้นหาคำศัพท์หรือความหมาย 
โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

                โดยใช้หลักในการใช้งานคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลเพื่อแสวงหาความรู้ 
ความเข้าใจและมีทักษะในการทำงานโปรแกรมได้อย่างมีคุณค่าและมีจิตสำนึก

                เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมที่สุดอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ