คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 (ครูสมศักดิ์ วงษ์จำรัส)
(ค 21101 - ค 21102)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเนื้อหาดังนี้

1. สมบัติของจำนวนนับ
2. ระบบจำนวนเต็ม
3. เลขยกกำลัง
4. การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน