ชื่อรายวิชา การงารอาชีพและเทคโนโลยี
(งานธุรกิจ)

คำอธิบายรายวิชา

เกี่ยวกับธุรกิจพื้นฐาน