ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(ศ23101 ครูรุ่ง)

ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.3 (ศ22101) รุ่ง พรศักดิ์พัฒนกุล