เคมีพื้นฐาน
(เคมีพื้นฐาน)

 

ศึกษาวิเคราะห์ แบบจำลองอะตอม แบบจำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ กลุ่มหมอกอิเล็กตรอน อนุภาคมูลฐานของอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป สมบัติของคลื่นแสง สเปกตรัม การแปลความหมายสเปกตรัมของธาตุ ความหมายพลังงานไอออไนเซชัน ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานไอออไนเซชันกับลำดับที่ของพลังงานไอออไนเซชัน ความสัมพันธ์ระหว่าง จำนวนอิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงานกับค่าพลังงานไอออไนเซชัน ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดอิเล็กตรอนกับหมู่และคาบของธาตุในตารางธาตุ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมและระหว่างโมเลกุล พันธะไอออนิก การเกิดพันธะไอออนิก การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก โครงสร้างและสมบัติของสารประกอบไอออนิก การเกิดพันธะโคเวเลนต์ ชนิดพันธะโคเวเลนต์ ความยาวพันธะ พลังงานพันธะ การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ มุมระหว่างพันธะ สภาพขั้วของโมเลกุล แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สมบัติของสารที่มีความสัมพันธ์กับรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สารโครงร่างผลึกตาข่าย การเกิดพันธะโลหะ สมบัติบางประการของพันธะโลหะ โครงสร้างของผลึกโลหะ มวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม มวลโมเลกุล โมล ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมลกับจำนวนอนุภาค ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมลกับมวลของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมลกับปริมาตรของก๊าซที่ STP ความเข้มข้นของสารสารละลายในหน่วยต่าง ๆ การเตรียมสารละลายความเข้มข้นต่าง ๆ สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม