ประเภทของรายวิชา

มัธยมศึกษาตอนต้น 
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 (ครูสมศักดิ์ วงษ์จำรัส)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 (ครูสมศักดิ์ วงษ์จำรัส)
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 (ครูสมศักดิ์ วงษ์จำรัส)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน (ครูเฟื่องฟ้า ไชยมาก)
 ชื่อรายวิชาโครงานวิทยาศาสตร์1(ครูฉวีรัตน์ บำรุงศิลป์)
 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.3 (ครูประไพพร พานิช)
 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 (ครูโสภาพรรณ นิสสัย)
 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(นางพรทิพา บัวสุวรรณ)
 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ครูวาสนา ด้วงมาก)
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1(ครูนิพิฐพร จุฑาวรรธนา)
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 (ครูปิยภัทธ์ ศักดิ์ศิริวิวัฒนา)บทคัดย่อ
 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 (ครูยอแสง ประทุม)บทคัดย่อ
 ภาษาไทยม.1 (นางนฤมล กิจสกุณี)บทคัดย่อ
 ศิลปะ1บทคัดย่อ
 ภาษาจีน( ม.2)บทคัดย่อ
 ภาษาไทย ม.3บทคัดย่อ
 ภาษาไทย (ม.2)บทคัดย่อ
 ชื่อรายการงานอาชีพ 5 (ม.2)บทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เทอม ๑บทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1
 Basic English M.2 (T.Kasemkit Koodsai)บทคัดย่อ
 ชื่อรายวิชา ภาษาไทย 3บทคัดย่อ
 มวยสากล (ครูนิยม ผาเพชร)บทคัดย่อ
 วิทยาศาสตร์ 5บทคัดย่อ
 อังกฤษรอบรู้ 1 ( T. Ekdanai Thanyawisit)บทคัดย่อ
 เทคโนโลยีสารสนเทศบทคัดย่อ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 (ครูจงจิต อุ่นเสียม)
 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานม.1
 สุขศึกษา(ครูวัลลภา ชนะกาญจน์)บทคัดย่อ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี่(งานช่าง) อ.โกเมศ
 นาฎศิลปฺสากลบทคัดย่อ
 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน(อโนชา สินธุนาคิน)
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ครูกิตติมาบทคัดย่อ
 ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3บทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานม.3(ครูอารยา ผลประพฤติ)
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูนิตยา
 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ. อุไรวรรณ เจริญทรัพย์บทคัดย่อ
 โปรแกรมนำเสนองาน บทคัดย่อ
 ดนตรี (ครูเตือนใจ ดวงรัตนพูนผล)บทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานบทคัดย่อ
 ภาษาไทยพิื้นฐาน(ครูสุชาดา ภัทรพรพันธ์)บทคัดย่อ
 ประวัติศาสตร์5 (ครูรมิดา ธูปอินทร์)
 สังคมศึกษาพื้นฐาน5 (ครูสัมฤทธิ์ คำแดง)บทคัดย่อ
 ภาษาไทยพื้นฐาน (ครูกรุณา ขจรชีพ)
 หน้าที่พลเมือง(ครูเสาวณีย์ วรรณวงษ์)
 สุขศึกษา ม.3 ครูอัฑฒ์สนันตน์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ภาษาไทย ท22101ครูชื่นกมล
 สังคมพื้นฐาน4 (ครูนิตยา กูลจีรัง)
 สังคมศึกษา (ครูกรรณิการ์ บุญสารี)
 ประวัติศาสตร์1 (ครูสุชาดา พิมพ์ต่อ)
 ภาษาไทย1 (ครูปรางค์ศรี สุกขากรณ์)
 ภาษาไทย (ครูไพฑูรย์ เนียมละออง)
 ชื่อรายวิชา
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 คณิตศาสตร์ ม.5 (ครูสมศักดิ์ วงษ์จำรัส)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ชื่อรายวิชา การงารอาชีพและเทคโนโลยีบทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 นาฏศิลปไทย
 งานเกษตรพื้นฐานม.5
  ตะกร้อ 1 (ครูณัฐพงศ์ พงษ์นาค )
 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ม.4 (ครูวราพร พุ่มโพธิ์ทอง)บทคัดย่อ
 การงานอาชีพฯ(เกษตร)บทคัดย่อ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง)บทคัดย่อ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร)บทคัดย่อ
 การปลูกไม้ประดับ (ครูสุรพล ประทุมยศ)บทคัดย่อ
 การอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อ E-Learning ด้วย Moodle (นายสุรินทร์ สุรรัตนากร)บทคัดย่อ
 การเขียนโปรแกรม(ภาษาปาสคาล)บทคัดย่อ
 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 1 (HTML) (ครูปวีณ สุวรรณรัตน์)บทคัดย่อ
 การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ (ครูวุฒิรัตน์ กับปราโน)
 กิจกรรมแนะแนว
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ( ครูกำไล ปราณี )
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Wut 99)
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Wut 99)
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1(ม.4) (นายกฤตภาส วงศ์ใหญ่)บทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน(ครูสุริยะ นักร้อง)
 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (ครูกฤตภาส วงศ์ใหญ่)
 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5(ครูชัญญา แสงสุทธิธรรม)
 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 (อ.สมศักดิ์ วงษ์จำรัส)
 งานเกษตรพื้นฐานบทคัดย่อ
 งานเกษตรพื้นฐานบทคัดย่อ
 ชีววิทยาพื้นฐาน (ครูบุบผา เผ่าภูธร)
 ชีววิทยาเพิ่มเติม 4 (ครูชนาธิป กับปราโน )
 ชื่อรายวิชาการเขียนภาพลายเส้นแรเงาด้วยดินสอดำ
 ชื่อรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (ครูลักษมณ สุทธิรัตน์)
 ชื่อรายวิชาสารและสมบัติฃองสาร(ครูยอแสง ประทุม)
 ดนตรีสากล-ขับร้องสากล (ม5) (นายปกรณ์ แสงมณีธนิตกุล)บทคัดย่อ
 ดนตรีไทยปฎิบัติตามถนัด 1 (ครูวนิดา ชีพสมุทร)บทคัดย่อ
 ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 1
 ตณิตศาสตร์เพิ่มเติม(เตือนใจ มีสุข)
 ประวัติศาสตร์ไทย1 (ครูธนากร งามเสงี่ยม)บทคัดย่อ
 พระพุทธศาสนา(ครูสุภาวดี ราชวัฒน์)
 ฟิสิกส์2 (ครูนรีรัตน์ เทศกาล)
 ฟิสิกส์พื้นฐาน-คลื่นกล-ครูยุพดีบทคัดย่อ
 ฟิสิกส์เพิ่มเติม
 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1บทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ครูยุวดี แก้วสอน)บทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ครูยุวดี แก้วสอน)บทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(ครูนงศมน กำเนิดเกาะ)
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5 (ครูยุวดี แก้วสอน)บทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ครูสายชล พิพัฒน์กุลกิจ)
 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน (ครูนภารัตน์ ตะติศิริ)
 ภาษาไทย ม.5 (ครูสุจินณา อุทัยรัศมี)
 ภาษาไทย(ครูนฤมล กิจสกุณี)
 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 (ครูธัญทิพา โกสัลล์วัฒนา)บทคัดย่อ
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น 1 (ครูกฤติกา ศรีประมาณ)บทคัดย่อ
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ครูสุพิชฌาย์ ศรีคงรักษ์)
 ภูมิศาสตร์(ครูเพ็ญนิภา บุญไทย)บทคัดย่อ
 ภูมิศาสตร์4 (ครูสปันญ์ยุทธ พัชรภูเบศร์)บทคัดย่อ
 รายวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้(ครูวราพร พุ่มโพธิ์ทอง)บทคัดย่อ
 วิชา คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ (ครูกนกรัตน์ จำเนียรสุข)บทคัดย่อ
 วิชาประวัติศาสตร์ไทย ( ครูจิราพร ธรรมปาน )
 วิเคราะห์ภาษาไทย (ครูอัจฉรา)
 สังคมศึกษา3 (ม.5) ครูนิรันต์บทคัดย่อ
 สังคมศึกษา5 (ม.6) (ครูนิรันต์ คายเซ่า)บทคัดย่อ
 สิลปะพื้นฐาน(ดนตรี)บทคัดย่อ
 สุขศึกษา3 (ม.5) (นายอุทัย ริมชลา)บทคัดย่อ
 หน้าที่พลเมือง3 เพิ่มเติม (ครูสุริษา เกษมราษฎร์)
 หน้าที่พลเมืองฯ(ครูเชิดชาย สารจันทร์)
 เคมีพื้นฐานบทคัดย่อ
 เคมีเพิ่มเติม4
 เครือข่ายเบื้องต้น (ครูสุรินทร์ สุรรัตนากร)บทคัดย่อ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1บทคัดย่อ
 เพิ่มเติมดนตรีไทย
 โปรแกรมประมวลผลคำ (ครูสุรินทร์ สุรรัตนากร)บทคัดย่อ
 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (ครูเกศริน คงศิลป์)
อื่น ๆ 
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
 การสร้างข้อสอบบทคัดย่อ